AcasaComunicate de presăDespre noiConducere si CATrasee si preturiBugetBilant 2014Bilant 2014 pag 2bilant 2014 pag 3Bilant 2014 pag 4Bilant 2013CONTACT
1-loctrans-transport-local-cu-traditie.jpg
TRNSPORT IN COMUN SLATINA
SC LOCTRANS SA
slatina1.jpg
LOCTRANS SA SLATINA
download.jpg Cabanova Sitebuilder
S.C. LOCTRANS S.A. SLATINA DECLARATIE În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru : Entitate : SC LOCTRANS SA Judetul : OLT Adresa : LOC.SLATINA,STRADA CRISAN, NR.33 Numar din registrul comertului : J28/206/1998, Activitatea preponderenta (cod CAEN): 4931 Cod unic de inregistrare : RO1517006 Subsemnatul, APOSTOLICEANU COSMIN-BOGDAN, in calitate de administrator, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca : a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Semnatura, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.C. LOCTRANS S.A. SLATINA Raport Privind constatarile comisiei de cenzori la data de 31.12.2014 In luna decembrie 2014 Comisia de Cenzori a efectuat verificari cu privire la legalitatea intocmirii si inregistrarii documentelor financiar contabile, a supravegh§at ^estiunea societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 *** republicata, consatand urmatoarele: 1.CAPITALUL SOCIAL ** La 31.12.2014 capitalul social al societatii este in suma de 2.763.270 lei 2.EVIDENTA CONTABILA A PATRIMONIULUI Evidenta contabila a fost condusa.cu respectarea prevederilor Legii ^ contabilitatfrsi-ftegulamentului de aplicare a acesteia. Inregistrarile in contabilitate au fost efectuate pe baza documentelor intocmite si aprobate de persoanele m imputernicite in acest sens, iar acolo unde legea prevede, cu viza de control financiar preventiv. ^ Controlul financiar preventiv a fost efectuat de catre directorul economic. In balanta de verificare, care a fost intocmita lunar, au fost preluate datele din conturile sintetice, intre contabilitatea sintetica si cea analitica exista concordanta. Incasarile si platile in numerar s-au efectuat in conformitate cu Regulamentul operatiunilor de trezorerie. Comisia de cenzori a efectuat inventarierea numerarului si altor valori existente in casierie, a verificat legalitatea documentelor de incasari si plati. Nu au fost constatate deficiente. v* 3. SlTUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE La 31.12.2014 valoarea activelor imobilizate de inventar a fost 1.350.062,85 * iei din care: 4. SITUATIA STOCURILOR - constructii - echipamente tehnologice - ajsarate si instalatii - mijloace de transport - mobilier -titluri participare; La 31.12.2014 societatea a inregistrat o valoare a stocurilor in suma de 42.611,36 lei care se compune din: - materiale auxiliare - combustibil - piese de schimb -materiale consumabile -obiecte inventar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de Ia bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de lnvatamant, stimularea Șomerilor care se lncadreaza In munca lnainte de expirarea perioadei de ?Omaj, stimularea angajatorilor care lncadreaza In munca pe perioada nedeterminata ?Omeri In varsta de peste 45 ani, ?Omeri lntretinatori unici de familie sau ?Omeri care In termen de 3 ani de Ia data angajarii lndeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia In vigoare privind sistemul asigurarilor pentru Șomaj și stimularea ocuparii fortei de munca. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvolta re, respectiv cercetarea fundamentala,cercetarea aplicativa,dezvoltarea tehnologica și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea știintifica și dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ?i completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului privind productia ?i dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul stiintei și al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,nr.299 din 27 octombrie 2012. ****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere In apiicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European ?i al Consiliului privind productia ?i dezvoltarea statisticilor comunita re In domeniul știintei și tehnologiei, pubIicatln Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012. *****) Tn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate ?i supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate In sectorul administratiei publice ?i institutiile fara scop lucrativ In serviciul gospodariilor populatiei. ******) Pentru creantele preIuate prin cesionare de Ia persoane juridice se vor completa a tat valoarea nomina Ia a acestora,cat ?i costul lor de achizitie. Pentru statutul de ,persoane juridice afiliate" se vor avea In vedere prevederile art. 7 alin.(1) pet. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile ?i completarile ulterioare. *******) Conform art. 11 din ReguIa mentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 ma rtie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i a I Consiliului de stabilirea unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune i de modificare a anexei X Ia regulamentul mentionat, "(1) ... veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola In sensuI articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat [R (UE) 1307/2013],In cadruI exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din par tea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR),precum i orice ajutor national acordat pentru activitati agricole,cu exceptia platilor directe nationale complementa reIn temeiul articolelor 18 i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole In sensuI articolului 4 a lineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produ sele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului i ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricolln sen sui articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. (2) Tn sensul alineatului (1),,venituri"lnseamna veniturile brute,lnaintea deduc erii costurilor i impozitelor aferente....". F30- pag. 10 1l Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa?uni,fanete etc.) ?i aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa In scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc.). 2lTn categoria ,Aite datorii In legatura cu persoanele fizice ?i persoanele juridice, altele decat datoriile In legatura cu institutiile publice (in stitutiile statului)" nu se vor lnscrie subventiile aferente veniturilor existente In soldul contului 472. 3lTitluri de valoare care confera drepturi de proprietate a supra societatilor, care sunt negociabile ?i tranzactionate, potrivit legii. 4lTitluri de va loare care confera drepturi de proprietate a supra societatilor, care nu sunt tranzactionate. sJ La sectiunea ,XI Capital social varsat" Ia rd. 191 - 20lln col. 2 ?i col. 4 entitatile vor lnscrie procentul corespunzator capitalului social detinut In totaluI capitalului socia I varsat lnscris Ia rd. 190. (Urmează Bilant 2014 pag 2)
= 123.582,03 lei = 14.772,57 lei = 28.387,09 lei = 1.174.923,87 lei = 3.897,29 lei =4.500 lei
3.225,05lei 14.718,07 lei 9.756,65 lei 5.270,14 lei 9